06 39 845 997 info@wagenparkplanner.nl
Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden:

 

 1. Definities

  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  a) Wagenpark Planner: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, de eenmanszaak Wagenpark Planner.

 • Opdrachtgever: de wederpartij van Wagenpark Planner, rechtspersoon of natuurlijk persoon, die schriftelijk dan wel anderszins de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.
 • a) en b) worden afzonderlijk ook wel aangeduiden als “Partij” en gezamenlijk als “Partijen”.
 1. d) Overeenkomst: de overeenkomst die Wagenpark Planner met een specifieke opdrachtgever is aangegaan en waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken.

  Algemeen

  a) Deze algemene voorwaarden zijn van toe­pas­­­sing op iedere aanbieding of offerte die door Wagenpark Planner wordt gedaan en op iedere intentieverklaring of Overeenkomst die door Wagenpark Planner met Opdrachtge­ver wordt aangegaan, alsmede op alle op­­drachten, ad­vie­zen, dien­sten en an­dere werk­zaam­­heden, die uit die overeenkomsten voort­vloei­en of anderszins voor Opdrachtgever ver­richt wor­den, tenzij schriftelijk an­ders is over­een­ge­ko­men.

  b) In het kader van deze algemene voorwaarden wordt onder Wagenpark Planner en Opdrachtgever tevens verstaan hun eventuele rechtsopvolgers. 

  c) Afwijking van de algemene voorwaarden is slechts mogelijk bij schriftelijke overeenkomst.

  d) Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden of in een Overeenkomst nietig is, blijven de algemene voorwaarden dan wel de Overeenkomst voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in overleg tussen Partijen worden vervangen door een bepaling die de oorspronkelijke strekking zo veel mogelijk benadert.

  e) Wagenpark Planner accepteert de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan deze niet, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen hiervan af te wijken. Indien en voor zover ook andere algemene voorwaarden van toepassing zouden zijn op de Overeenkomst, geldt bij onverenigbaarheid van de verschillende algemene voorwaarden dat de algemene voorwaarden van Wagenpark Planner prevaleren.

  f) Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts)personen en derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de dienstverlening door Wagenpark Planner respectievelijk voor wier handelen of nalaten Wagenpark Planner aansprakelijk zou kunnen zijn.

  3. Offertes en aanbiedingen

  a) Offertes van Wagenpark Planner zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 3 maanden na dagtekening. 

  b) Een offerte geldt als één geheel en is doorgaans opgebouwd uit diverse componenten. Wagenpark Planner is niet verplicht een gedeelte van een opdracht uit te voeren tegen de prijs die is opgenomen in het samengestelde deel van de aanbieding. 

  4. Gedragscode

  a) Partijen erkennen dat de inhoud van de relatie als­me­­de de gegevens en informatie welke aan hen be­kend zijn of worden in het kader van een offertetraject of Over­een­komst een strikt vertrouwelijk karakter hebben. Geen der Partijen zal direct noch indirect de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie wel­­ke aan haar bekend worden als gevolg van deze relatie, aan derden bekend­ma­­ken. Deze verplichting geldt voor de contractperiode en vervolgens voor een periode van twee jaar.

  b) Geen der Partijen zal tijdens de duur van de Over­een­komst noch binnen één jaar na beëindiging daarvan personeel van de wederpartij in dienst ne­­men of met dit personeel over in­dienst­tre­ding onderhandelen, dan na verkregen schriftelijke toestemming van de weder­par­­tij. 

  c) Partijen staan er voor in dat hun medewerkers op de hoogte zijn van alle verplichtingen uit enige overeenkomst.

  d) Wagenpark Planner is te allen tijde bevoegd rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde. 

  5. Uitvoering van de opdracht

  a) Wagenpark Planner zal de door haar te ver­rich­ten dien­sten naar bes­te inzicht en vermogen en overeen­kom­­stig de eisen van goed vakmanschap uit­voe­ren. Wagenpark Planner heeft daartoe een inspanningsverplichting en zij accepteert geen resultaatsverplichtingen.

  b) In het geval dat tijdens de uitvoering van een Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen hierover in overleg treden. Eventuele wijzigingen in een Overeenkomst zijn van kracht na schriftelijk akkoord door daartoe bevoegde personen van beide Partijen.

  c) Overeengekomen termijnen zijn nimmer fataal. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Wagenpark Planner schriftelijk in gebreke te stellen en zal Wagenpark Planner een redelijke termijn geboden krijgen om alsnog juiste uitvoering te geven aan de overeenkomst.

  d) Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Wagenpark Planner aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, correct, volledig en tijdig aan Wagenpark Planner worden verstrekt. In geval van incorrecte, onvolledige of te late oplevering van gegevens door Opdrachtgever komen eventueel daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Opdrachtgever.

  e) Wagenpark Planner zal in het kader van de dienstverlening aan derden, indien en voor zover die plaatsvindt in het kader van de Overeenkomst , optreden in naam en voor rekening van Opdrachtgever, waartoe opdrachtgever Wagenpark Planner machtigt, terwijl Opdrachtgever de contractspartij voor de leverancier is en contracten ondertekent. 

  f) De uitvoering van een aan Wagenpark Planner verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de opdracht of de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen en mogen daarop ook niet vertrouwen.

  g) Wagenpark Planner is te allen tijde bevoegd der­den in te schakelen bij de uitvoering van de dienstverlening. 

  h) Wagenpark Planner kan de samenstelling van een klantteam wijzigen. Artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. Een dergelijke wijziging mag de kwaliteit van de te ver­richten werk­­zaamheden niet vermin­de­ren, noch de continuï­teit van de dienstverlening ongunstig be­­ïn­vloe­den. 

  i) Opdrachtgever is verplicht om Wagenpark Planner vrij te waren van aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst.

  j) Een aan Wagenpark Planner verstrekte opdracht wordt op basis van exclusiviteit verleend.

  6. Tarieven en facturatie

  a) Activiteiten waarin de Overeenkomst niet voorziet worden apart aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

  b) Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. 

  c) Het is Opdrachtgever niet toegestaan om betalingen aan Wagenpark Planner op te schorten of te verrekenen, uit welke hoofde dan ook.

  d) Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens in mindering van de langst openstaande factuur, zelfs indien opdrachtgever bij zijn betalingsopdracht anders aangeeft.

  e) Na de vervaldag van de factuur wordt de wette­lijke ren­­te ex artikel 6: 119 van het Burgerlijk Wetboek in rekening gebracht zonder dat ingebre­ke­stel­­ling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan Wagenpark Planner de uitvoering van de Overeenkomst op­­schor­ten. 

  f) Is de opdrachtgever of leverancier van Wagenpark Planner in verzuim, dan is hij of zij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Wagenpark Planner, die tenminste 15% van het factuurbedrag belopen met een minimum van € 125. Indien een gerechtelijke procedure noodzakelijk is, is de opdrachtgever of leverancier van Wagenpark Planner gehouden tot vergoeding van alle daarmee verband houdende kosten. Laatstgenoemde kosten zijn niet beperkt zijn tot de te liquideren proceskosten, maar komen integraal voor rekening van de opdrachtgever of de leverancier van Wagenpark Planner indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld. De opdrachtgever of leverancier van Wagenpark Planner is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

  7. Intellectuele eigendom

  Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst door een van de Partijen ter beschikking gestelde programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten in de ruimste zin van het woord, blijven berusten bij de Partij die deze ter beschikking stelt. De andere Partij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden voor het doel waarvoor deze haar ter beschikking zijn gesteld en haar is het voor het overige niet toegestaan de zaken als bedoeld in het onderhavige artikel te verveelvoudigen, hiervan kopieën te vervaardigen of deze te gebruiken in de uitvoering van een andere opdracht dan onderhavige. Partijen hebben het recht stukken te verveelvoudigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Overeenkomst en voor zover deze stukken niet worden gepubliceerd, gedeeld met, of doorverkocht aan derden, noch verder worden gecommercialiseerd.

  8. Overmacht, ontbinding en opschorting

  a) In geval Wagenpark Planner door overmacht niet in staat is haar verplichtingen uit een Overeen­komst na te komen, wordt zij van deze verplichtingen ont­­sla­­gen voor de duur van zodanige overmacht zon­­der tot enige schade­vergoeding terzake ge­hou­den te zijn. 

  b) Ieder der Partijen is bevoegd de Overeenkomst tussentijds met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst, te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding, indien:

  de andere Partij surseance van betaling aanvraagt of aan haar surseance van betaling wordt verleend, dan wel enige andere omstandigheid waardoor die Partij het vrije beheer over haar vermogen verliest;

  het faillissement van de andere Partij wordt aangevraagd of de andere Partij in staat van faillissement wordt verklaard.

  c) Wagenpark Planner is bevoegd, zonder tot enige schade- of onkostenvergoeding verplicht te zijn, en met behoud van de haar overigens toekomende rechten, de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, zonder voorafgaande ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit enige Overeenkomst of intentieverklaring niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien door vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Wagenpark Planner kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijke condities zal nakomen. Tevens kan Wagenpark Planner de Overeenkomst ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of in redelijkheid niet gevergd kan worden.

  d) In het geval van tussentijdse opzegging van een Overeenkomst zullen Partijen in onderling overleg zorg dragen voor overdracht van de werkzaamheden aan derden. Enige kosten verbonden aan de overdracht zullen door Wagenpark Planner aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

  9. Aansprakelijkheid

  a) Wagenpark Planner beperkt haar aansprakelijkheid tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

  b) Wagenpark Planner is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Wagenpark Planner is uitgegaan van door of namens de andere partij bij de Overeenkomst verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

  c) Wagenpark Planner is alleen aansprakelijk voor directe schade als gevolg van tekortkomingen in de uit­voe­ring van de Overeenkomst voor zover deze het ge­volg zijn van het door Wagenpark Planner niet in acht ne­men van de zorgvuldigheid, des­kundigheid en het vak­man­­­schap waarop Opdrachtgever krachtens artikel 5 lid a) mag ver­trouwen en voor zover hij door Opdrachtgever schriftelijk en deugdelijk in gebreke is gesteld, waarbij een redelijke termijn tot herstel c.q. vervanging is geboden. Wagenpark Planner maakt gebruik van software pakketten en diensten van derde partijen. Wagenpark Planner is niet aansprakelijk voor fouten in de software pakketten van derde partijen, noch voor fouten gemaakt door betreffende derde partijen. In voorkomende gevallen zal Wagenpark Planner er alles aan doen, binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid, om de eventuele schade die uit een dergelijke fout door derden voor Opdrachtgever of zijn medewerkers voortvloeit, zo veel mogelijk te beperken.

  d) Een aansprakelijkheid van Wagenpark Planner is te allen tijde beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde bedragen, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

  e) Bij overeenkomsten die een looptijd van meer dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van hierboven genoemde aansprakelijkheid tot maxi­­maal het factuurbe­drag over de laatste zes maan­den.

  f) De aansprakelijkheid veroor­zaakt door toerekenbare tekortkomingen van Wagenpark Planner, wordt bovendien beperkt tot het bedrag van uitkering van de verzekeraar in voorkomend geval.

  g) Voor meerwerk in de vorm van advies geldt een verdere aansprakelijkheidsbeperking tot maximaal het overeengekomen bedrag van het meerwerk.

  h) Wagenpark Planner aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, reputatieschade, gederfde winst en/of gemiste kostenbesparingen.

  i) Wagenpark Planner is niet aansprakelijk voor enige wanprestatie gepleegd door leveranciers van Opdrachtgever. 

  j) Wagenpark Planner is niet aansprakelijk jegens derden (zoals bijvoorbeeld partijen waarmee Opdrachtgever een overeenkomst is aangegaan) en voor schade die het directe of indirecte gevolg is van het handelen van leveranciers of andere contractpartijen van Opdrachtgever (tenzij het handelen weer het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Wagenpark Planner). Claims van leveranciers van Opdrachtgever die bij Wagenpark Planner worden neergelegd maar bij Opdrachtgever thuishoren, zullen zo spoedig mogelijk worden doorgeleid naar Opdrachtgever.
  Wagenpark Planner is niet aansprakelijk voor kosten welke het gevolg zijn van foutief handelen door medewerkers van Opdrachtgever.

  k) Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien Wagenpark Planner daarvan niet schriftelijk in kennis is gesteld binnen twaalf maanden na de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade voortvloeit en waarvoor Wagenpark Planner aansprakelijk is.

  l) De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Wagenpark Planner of haar leidinggevende ondergeschikten.

  10. Toepasselijk recht en geschillen

  Op alle tussen Partijen gesloten overeenkomsten is het Ne­der­lands recht van toe­passing. Geschillen tussen partijen worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.